Επιστολή ΣΕΕΣΕ στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο

Aνάγκη να εξαιρεθούν της υποχρέωσης DNA οι σκύλοι που πριν την έναρξη της διαδικασίας διαθέτουν ήδη την
σχετική πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια.

Διαβάστε την σχετική επιστολή:

Επιστολή ΣΕΕΣΕ